0 800 16 006

 

 

„Палтекс“ ЕООД стартира проект „Нова възможност за заетост и професионално развитие в „Палтекс“ ЕООД” по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Целта на проекта е осигуряване на заетост на 6 безработни лица и професионално утвърждаване на работната сила. С проектното предложение ще се подпомагат мерки за ограничаване на безработицата на национално равнище, осигуряване на икономическата стабилност и социалното включване на населението.

Обща стойност на проекта: 90 414,97 лв.

Начало на проекта: 01.02.2017 г.

Край на проекта: 30.04.2018 г.